POLITIKA PRIVATNOSTI

 

TEMELJNE INFORMACIJE

 

Voditelj obrade i zakonski okvir

Voditelj obrade podataka je ARMAL d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 8/A, OIB: 02300129401 (dalje u tekstu: ARMAL ili Voditelj)

Voditelj obrade obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju obavlja ARMAL kao Voditelj obrade, osim ako je drugom politikom ili drugim dokumentom Voditelja drugačije propisano za neku pojedinu obradu. U svakom slučaju osnovna načela obrade osobnih podataka, kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka i ostale odredbe određene u Općem dijelu ove Politike primjenjuju se bez iznimke na svaku obradu osobnih podataka bez obzira je li takva obrada posebno obrađena u Posebnom dijelu ove Politike ili ne. U Posebnom dijelu Politika detaljnije su obrađeni posebni slučajevi obrade podataka koji predstavljaju glavninu svih obrada od strane Voditelja.

Službenik za zaštitu podataka

ARMAL je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: zop@armal.hr odnosno putem pošte na adresu ARMAL d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 8/A, OIB: 02300129401 – za Službenika za zaštitu osobnih podataka, za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Uredbom.

Svi zahtjevi koji nisu vezani uz zaštitu osobnih podataka, a budu dostavljeni na adresu Službenika za zaštitu podataka npr. ponude kandidata za zaposlenje ili upiti vezani uz internet trgovinu, bit će proslijeđeni direktno u nadležne odjele unutar ARMAL-a bez posebnog odgovora pošiljatelju od strane Službenika za zaštitu podataka.

Načela zaštite osobnih podataka

ARMAL pridaje osobitu pažnju poštivanju  načela obrade podataka kao osnovne vrijednosti koje moraju biti poštivane tijekom cijelog ciklusa obrade osobnih podataka, od njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja ili drugog prestanka obrade. ARMAL obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koje su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Voditelja; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Zakonitost obrade osobnih podataka

Kako bi se poštivala zakonitost obrade osobnih podataka, ARMAL obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; ovo je najčešća svrha obrade podataka ispitanika gdje je okosnica postojeći ugovorni odnos ili ugovorni odnos koji se nastoji postići.
 • Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Voditelj kao pravni subjekt ima brojne obveze koje su propisane raznim propisima. Ova obveza obuhvaća prikupljanje, a često i dostavu podataka državnim tijelima.
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade, osobito ako je ispitanik dijete. Kod primjene ove pravne osnove ARMAL procjenjuje da je obrada primjerena poslovnim potrebama, da je što manje invazivna i da interesi ispitanika ne nadjačavaju legitimne interese ARMAL-a ili treće strane. Primjer za ovakvu obradu su obrada u administrativne svrhe, svrhe očuvanja sigurnosti računalnih mreža, svrhe direktnog marketinga, unaprjeđenja našeg poslovanja. Ispitanik u ovim situacijama uvijek ima pravo prigovoriti na takvu obradu.
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo i ARMAL ga ujednačava s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. ARMAL uvažava mogućnost da je u nekim situacijama potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Kad obrađuje osobne podatke na temelju privole, ARMAL posebno vodi računa da su to situacije u kojima ne postoje nikakve, formalne ili neformalne, posljedice za davanje, odbijanje davanja ili uskraćivanja privole. Kad se obrada temelji na privoli, ispitanik može povući privolu u svakom trenutku bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U nekim izvanrednim situacijama ARMAL može obrađivati podatke koji se u redovnim situacijama ne bi obrađivali, primjerice prikupljanje podataka temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju epidemija i sl.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Posebne kategorije osobnih podataka: posebne kategorije osobnih podataka obrađuju se samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Uredbe. Primjerice, ARMAL obrađuje podatke radnika koji spadaju u posebne kategorije osobnih podataka kao što su podaci o vjerskim ili filozofskim uvjerenjima (primjerice kod ostvarivanja prava na dodatne neradne dane za vjerske blagdane, ako je pojedinac dobrovoljno otkrio takve podatke u navedenu svrhu), ili podataka koji se odnose na zdravlje (primjerice prema posebnim propisima o zaštiti na radu ili vođenja evidencije o radnicima ili kad se za određene poslove traže posebni certifikati o zdravstvenom stanju i sl.)

Podaci o kaznenim osudama i kažnjivim djelima: kad za to postoji zakonsko ovlaštenje, ARMAL obrađuje i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela, kao što su na primjer uvjerenja o nekažnjavanju za radnike.

Osobni podaci koji ne spadaju u prethodne dvije skupine: takvi osobni podaci čine najveći dio obrađenih podataka, a to su najčešće identifikacijski i kontakt podaci poput imena i prezimena, OIB, podaci koji nastaju na temelju kretanja u prostoru pod video nadzorom.

Većinu osobnih podataka koje ARMAL prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, i slično) kad to nije nužno. Ako ipak navodite osjetljive informacije iz bilo kojeg razloga, tim činom dajete svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovim Politikama ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija.

Dostava podataka trećim subjektima

ARMAL osobne podatke dijeli s trećima samo kad je to zakonom propisano i/ili dopuštenopoštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode ispitanika, primjerice:

-         podaci radnika se šaljunadležnim zavodima: Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi, bankama u okviru isplata plaća, vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima, poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (ugovorena medicina rada), institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu) ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kad se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupovinu goriva i sl.;

-         poslovnim partnerima koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade;

-         poslovnim partnerima u vezi s logističkim, prijevoznim i dostavnim uslugama i/ili partnerima serviserima i montažerima;

-         pružateljima usluga i suradnicima iz područja marketinga i promidžbe koji djeluju kao naši izvršitelji obrade osobnih podataka.

U slučajevima kad obradu osobnih podataka vrše partneri ARMAL-a kao izvršitelji obrade ARMAL ima s njima sklopljene ugovore sukladno Uredbi u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu ovlašteni obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama. Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, ARMAL osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe.

Vrijeme čuvanja podataka

Podaci ispitanika se obrađuju i čuvaju u skladu s važećim zakonskim propisima kad je obveza čuvanja propisana (primjerice: osnove za izdavanje računa se čuvaju 10 godina), a u situacijama kada je ARMAL ovlašten sam utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju vodeći računa o svrsi obrade, legitimnim interesima ARMAL-a i interesima ispitanika da se podaci brišu.

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, ispitanici mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba:

Pravo na informiranje: ispitanik ima pravo biti informiran o obradi i njezinim svrhama. ARMAL vodi računa o pružanju ispitaniku svih informacije koje su neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir kontekst obrade.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo zatražiti od ARMAL-a brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja sukladno uvjetima iz Uredbe. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao Voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno želite da se briše obzirom da Vaše podatke možemo čuvati temeljem različitih pravnih osnova, primjerice ispitanik može biti i naš kupac i kandidat za zaposlenje. Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka i ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze.

 

U nekim slučajevima neće biti moguće u potpunosti ispuniti zahtjev za brisanjem, primjerice kada postoji zakonska obveza čuvanja, kada je legitimni interes Voditelja obrade jači od interesa ispitanika, kada postoji interes voditelja obrade radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na pristup podacima: ARMAL će na zahtjev ispitanika pružiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i drugim podacima u skladu sa zahtjevima Uredbe. Ispitanik ima pravo dobiti i presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u zakonom propisanim slučajevima odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od ARMAL-a ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Pravo na prigovor: kad ARMAL obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa koji su jači od interesa ispitanika, tada ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima od ARMAL-a mogućnost tražiti ostvarenje prava na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika.

U svakom slučaju ispitanici imaju i pravo:

 • podnijeti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka,
 • podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatraju da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka.

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: zop@armal.hr odnosno putem pošte na adresu ARMAL d.o.o., Samobor, Bobovica 8/A Republika Hrvatska – za Službenika za zaštitu osobnih podataka.

ARMAL kao Voditelj obrade ima pravo na zaštitu interesa Voditelja obrade kao i zaštite ispitanika te sukladno tome ima pravo provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva.

ARMAL na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama u vezi ostvarivanja prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. ARMAL obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, ARMAL informacije pruža elektroničkim putem, ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

Postupanja po zahtjevima ispitanika u pravilu su besplatna, ali ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, ARMAL ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Izvori osobnih podataka

Osobne podatke ARMAL dobiva najčešće od ispitanika. Prilikom davanja osobnih podataka ARMAL-u na bilo koji način (kupnja robe, prijava za posao…) jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da ARMAL Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

Također, osobne podatke ispitanika ARMAL dobiva i od drugih fizičkih i pravnih osoba, primjerice od poslovnih partnera koji prosljeđuju osobne podatke i kontakte svojih radnika radi izvršenja ugovora. Prilikom davanja osobnih podataka drugih osoba ARMAL-u jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama, da su ispitanici čije osobne podatke prosljeđujete ARMAL-u suglasni da ARMAL njihove podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

U nekim slučajevima ARMAL prikuplja podatke i iz javno objavljenih izvora kada je objava i izvršena radi kontakta u određenu svrhu.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

ARMAL, kao Voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, ARMAL provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru ARMAL primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Postupanje po povredama osobnih podataka

ARMAL kao Voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, ARMAL kao Voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika o povredi osobnih podataka. Ponekad, u slučajevima kada Uredba propisuje, obavještavanje ispitanika nije obvezno.

KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI

Ovim dijelom Politike uređuje se zaštita osobnih podataka prvenstveno u procesima u vezi zapošljavanja i radnog odnosa. U tom smislu ispitanici su prvenstveno bivši i sadašnji radnici, tražitelji posla, osobe na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studenti koji rade temeljem tzv. studentskog ugovora, stipendisti te druge osobe čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa.

U okviru obrada podataka koje se provode u vezi zaposlenja ARMAL obrađuje podatke u sljedeće svrhe: selekcija kadrova, sklapanje ugovora o radu i srodnih ugovora, ostvarivanje materijalnih i drugih prava radnika, ispunjenje ugovora, edukacija radnika, informiranje radnika o procesima važnim za obavljanje zadataka, zaštita imovine i osoba (videonadzor i evidencija dolaska i odlaska), zaštita podataka te druge svrhe po potrebi.

Baza podataka ARMAL-a o bivšim i sadašnjim radnicima te drugim osobama u okviru radnopravnih i srodnih odnosa vodi se u posebnoj aplikaciju. S nositeljem održavanja i podrške aplikacije kao izvršiteljem obrade osobnih podataka je sklopljen odgovarajući ugovor.

Selekcija Kadrova

ARMAL kao potencijalni poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva podatke kandidata za zapošljavanje na temelju njihove dobrovoljne prijave.

Podatke o kandidatima ARMAL može dobivati posredno, od domaćih i stranih agencija za zapošljavanje u kojem slučaju te agencije imaju obvezu obavijestiti kandidate o obradi njihovih osobnih podataka od strane ARMAL-a.

Kandidati svoje prijave za posao šalju temeljem objavljenih oglasa za posao ili kao otvorene molbe za posao.

Podaci kandidata koji šalju otvorene molbe za posao čuvaju se u bazi podataka kandidata te se brišu u roku od jedne godine.

Podaci kandidata koji se javljaju za pojedinačni natječaj za posao čuvaju se u bazi podataka kandidata dva mjeseca nakon završetka natječaja, a mogu se čuvati do 1 godine uz posebnu izričitu privolu kandidata,  a koju Voditelj obrade može zatražiti tijekom natječaja.

ARMAL ima legitiman interes koristiti dobivene e-mail adrese, ali i ostale dostavljene kontakt podatke za kontaktiranje kandidata vezano uz zaposlenje. Primjerice, nakon prijave, kandidati mogu dobiti automatski odgovor da je njihova prijava zaprimljena te da će biti kontaktirani kandidati čije su kvalifikacije i iskustva u skladu s traženima za pojedina radna mjesta. Također, nakon prijave kandidati mogu dobiti poruku na broj telefona s predloženim terminom razgovora, poruku u kojoj je navedena dokumentacija potrebna za zapošljavanje i slično.

Podatke koji se čuvaju pružaju sami kandidati, ali ARMAL temeljem legitimnog interesa osiguravanja najboljih kandidata stvara osobne podatke u vezi s aktivnostima zapošljavanja kao što su rezultati razgovora za posao, testiranja i procjene, te prikuplja osobne podatke i od trećih strana, prvenstveno provjerom podataka dobivenih tijekom procesa zapošljavanja kontaktiranjem relevantnih trećih strana (primjerice: agencije za zapošljavanje, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja) ili korištenjem javno dostupnih izvora.

Radni odnos i ostali usporedivi odnosi

ARMAL kao poslodavac prikuplja, obrađuje i čuva sve podatke radnika u bazi radnika koja se vodi u informatičkom programu i u fizičkim dosjeima radnika. Podaci koji se prikupljaju navedeni su u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koje je objavilo ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav.

Potrebni podaci za zasnivanje radnog odnosa u pravilu su: preslika osobne iskaznice, preslika kartice tekućeg računa ili uputa za plaćanje od banke, preslika zaštićenog računa (ako ga radnik posjeduje), OIB, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome), e-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu, (pribaviti ju u HZMO-u ili putem usluge e-Građani), Elektronički zapis obrasca porezne kartice, tzv. PK obrasca (pribaviti ga u Poreznoj upravi ili putem usluge e-Građani, osobe koje se prvi put zapošljavaju ne posjeduju elektronički zapis obrasca porezne kartice i moraju ju otvoriti u Poreznoj upravi), rodni list ili osobna iskaznica djeteta ako je mlađe od 15 godina.

Potrebni podaci za sklapanje studentskih ugovora u pravilu su: potvrda fakulteta za tekuću godinu kao dokaz studentskog statusa ili presliku indeksa o upisanoj tekućoj godini, preslika osobne iskaznice, potvrda o upisnini za Studentski centar (nije slučaj sa svim studentskim centrima), jedna fotografija ili X-ica, OIB.

Osim tih podataka ARMAL može u dosjeu radnika čuvati i ostale podatke koji su prikupljeni u postupku zapošljavanja, kao i ostale podatke koji su prikupljeni tijekom radnog odnosa određeni pravilnicima ARMAL-a (primjerice: nagrade, opomene, certifikate i sl.).

Svi podaci radnika čuvaju se u bazi radnika datumom zasnivanja radnog odnosa i ažurno se vode do prestanka radnog odnosa te se isti čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti sukladno relevantnim propisima.

ARMAL u svojoj bazi čuva i podatke ostalih osoba u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju i to s početkom rada i ažurno ih vodi do prestanka rada te se čuvaju sukladno relevantnim propisima. Poseban su slučaj podaci učenika na praksi koji mogu biti maloljetni o kojima se vodi posebna pažnja i čiji se podaci prikupljaju i čuvaju sukladno posebnim propisima uz odobrenje škole i roditelja.

Podaci o plaći, platne liste podliježu posebnim propisima o čuvanju. U svakom slučaju svi radnici i ostale osobe u poslovnom odnosu usporedivim s radnim odnosom ili osoba na praksi i stručnom usavršavanju imaju sva prava ispitanika.

ARMAL kao Voditelj obrade može se koristiti i uslugama raznih izvršitelja koji mogu obrađivati podatke o radnicima, a koji za Voditelja, na temelju ugovora vrše određene vrste obrada (npr. računovodstveni servisi i sl.). U tom slučaju će Voditelj sa izvršiteljem utvrditi sve osnovne elemente takve obrade u posebnom ugovoru o obradi, sukladno Uredbi.

VIDEONADZOR

ARMAL kao Voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba. ARMAL na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen videonadzor.

ARMAL je svjestan da videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u perimetru kamere (kupci, zaposlenici, poslovni partneri i dr.) te ih stoga čuva s posebnom pažnjom  ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti ARMAL-a.

Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni s izuzetno ograničenim pristupom.

 

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka ARMAL može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri ARMAL-a registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz videonadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

POSLOVNI PARTNERI

ARMAL ima bazu poslovnih partnera u kojoj se obrađuju i osobni podaci fizičkih osoba (u slučaju kada je fizička osoba poslovni partner npr. obrtnici, arhitekti, fotografi i sl., ili kad fizička osoba predstavlja pravnu osobu s kojom imamo poslovni odnos: npr. direktori, dostavljači, osobe koje primaju narudžbe i sl.).

Svrha prikupljanja osobnih podataka je prvenstveno izvršavanje ugovora kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora i radi informiranja postojećih i potencijalnih poslovnih partnera o proizvodima i uslugama ARMAL-a odnosno o potrebama za nabavu određenih proizvoda ili usluga u svrhu sklapanja ugovora. Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, e-mail, broj telefona, podaci o funkciji unutar pravne osobe partnera, broj računa u banci (IBAN) kad je fizička osoba poslovni partner te drugi podaci ovisno o prirodi poslovnog odnosa (npr. državljanstvo, članstvo u udruženjima kada je to bitno za plaćanje honorara i sl.).

ARMAL podatke prikuplja od samih ispitanika, poslovnih partnera koji daju podatke svojih djelatnika, ali i javno objavljenih podataka.

Podaci koji se čuvaju od ispitanika koji su kao fizičke osobe u poslovnom odnosu čuvaju se u skladu s važećim zakonskim propisima, a u slučajevima kad smo ovlašteni sami utvrditi rokove čuvanja čuvamo ih dok se ne ispuni svrha odnosno najviše 5 godina od prestanka poslovnog odnosa.

Poslovni partneri obvezni su upoznati svoje djelatnike o obradi njihovih podataka od strane ARMAL-a u slučaju da prosljeđuju njihove podatke.

POSJETITELJI ARMAL MALOPRODAJNIH PRODAVAONICA

ARMAL u svojim prodavaonicama koristi videonadzor u svrhu zaštite osoba i imovine o čemu možete više pronaći u poglavlju Videonadzor.

U slučaju kupnje naših proizvoda Vaše podatke obrađujemo u sljedećim slučajevima:

- ako kupujete temeljem predračuna u kojem slučaju trebamo vaše podatke (ime, prezime, adresa);

- ako plaćate bezgotovinskim načinom plaćanja u kojem slučaju trebamo podatak o vrsti kartice kojom plaćate i ostale podatke prema uvjetima banaka s        kojima imamo sklopljene ugovore, a koje su izdavatelji vaših kartica;

-  ako zatražite dostavu ili montažu kupljenih proizvoda u kojem slučaju tražimo ime, prezime, kontakt (broj telefona i/ili e-mail) te adresu dostave/montaže;sve u svrhu ispunjenja ugovora o kupnji, montaži, dostavi.

ISPITANICI KOJI NAS KONTAKTIRAJU

Možete nas kontaktirati direktno u trgovinama, pozivom na telefonski broj, slanjem pošte, e-maila, putem društvenih mreža ili ispunjavanjem kontakt obrasca na našim internetskim stranicama i to iz više razloga npr. u svrhu javljanja o dostupnosti nekog proizvoda, upita o nekom kupljenom proizvodu, u svrhu prigovora ili čak pohvale ili neke druge svrhe koju vi odredite, u kojim slučajevima prikupljamo podatke koje nam vi i date, a to je najčešće ime, prezime i kontakt (broj telefona i/ili e-mail) i sadržaj korespondencije. U slučaju da nas kontaktirate putem obrasca za kontakt na jednoj od naših internet stranica, u tu ćemo svrhu od Vas prikupiti podatke o ime i prezime, e-mail adresu i još neke podatke koji će biti naznačeni.

U tim slučajevima osobne podatke prikupljamo u svrhu brzog i individualiziranog odgovora, temeljem vašeg zahtjeva i našeg legitimnog interesa, zatim u svrhu praćenja zadovoljstva našim proizvodima i uslugama što također predstavlja naš legitimni interes, a u slučaju prigovora prema Zakonu o zaštiti potrošača i radi naše zakonske obveze.

JAVNE OBJAVE

ARMAL putem svojih internetskih stranica, profila na društvenim mrežama, oglasa u tiskovinama, reklama u ostalim medijima, objavljuje informacije koje su od interesa za postojeće, ali i potencijalne radnike, poslovne partnere, kupce. Takve objave mogu sadržavati ograničeni skup osobnih podataka, poput imena i prezimena, funkcija, i sl..

Pravna osnova za obradu je legitiman interes i to u svrhu marketinga, ali i odgovora na možebitne upite. Ponekad osnova može biti i izričita privola ispitanika.

Objave imaju trajan karakter, ali obrada će prestati ako se na temelju prigovora ispitanika utvrdi da je takav prigovor opravdan ili ako je ispitanik povukao privolu u situacijama kada je privola primjenjiva i to na način koji je moguće provesti.

NEWSLETTERI

ARMAL ima interes slati informacije o svojim proizvodima i uslugama putem e-maila (newsletter). Newsletteri se šalju:

-         temeljem legitimnog interesa ispitanicima koji su nekom poslovnom odnosu s nama (dosadašnji kupci, osobe koje su postavljale upite o našim proizvodima i sl.) ili bi obzirom na svoju profesiju mogli biti (arhitekti i sl. a podaci su u tu svrhu javno objavljeni), u kojem slučaju svaki ispitanik ima pravo prigovoriti na takvu obradu podataka i

-         temeljem privole u slučaju kada se svojevoljno prijave putem obrasca na internetskim stranicama ili na drugi način zatraže primanje newslettera u kojem slučaju  ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Osobni podaci koji se prikupljaju su prvenstveno ime i prezime i e-mail adresa.

Rok obrade osobnih podataka u svrhu slanja newslettera je 10 godina računajući:

 • od dana poslovnog odnosa sa nama kad se newsletteri šalju temeljem legitimnog interesa,
 • od dana vaše privole kad se newsletteri šalju temeljem vaše privole.

U svakom trenutku, bez obzira na pravnu osnovu primanja newslettera, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati.

ARMAL za isporuke Newslettera može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera.

INTERNET TRGOVINA (WEB SHOP)

Prilikom kreiranja korisničkog računa u internet trgovini Uredi Dom na web stranicama www.uredidom.hr obrađujemo osobne podatke koje ste upisali u web obrazac: ime, prezime, e-mail, dok upis spola nije obavezan. U procesu kupnje registrirani korisnik mora dodatno upisati adresu dostave/računa te kontakt broj telefona.

Pravna osnova obrade podataka je  sklapanje i ispunjenje jednokratnog kupoprodajnog ugovora na daljinu. Podaci se koriste radi identifikacije Vas kao Kupca te kontaktiranja radi dostave, slanja potvrde o sklopljenom ugovoru, računa, potvrde narudžbe i ostale obavijesti usko vezane uz konkretnu kupnju.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

DOSTAVA PROIZVODA

U slučaju da kupac zatraži dostavu proizvoda (bilo u maloprodaji bilo kupnjom u internet trgovini), tražimo sljedeće podatke: ime, prezime, adresa dostave, kontakt podatke (telefon i/ili e-mail), koje čuvamo 5 godina od izvršene usluge dostave.

U nekim slučajevima Vaše podatke dajemo i dostavnim službama s kojima imamo sklopljene ugovore, a radi dostave proizvoda Vama na Vaš zahtjev.

SERVIS PROIZVODA

U slučaju da kupac zatraži servis proizvoda može se obratiti telefonom našem servisnom centru prilikom čega prikupljamo podatke kupca: ime, prezime, kontakt podatke (telefon i/ili e-mail), adresu ako je potrebno servis obaviti na adresi kupca te podatke o kvaru, što sve čuvamo 5 godina od izvršene usluge servisa.

U nekim slučajevima vaše podatke dajemo i dostavnim partnerima serviserima s kojima imamo sklopljene ugovore, a radi servisa proizvoda na Vaš zahtjev.

MONTAŽA PROIZVODA

U slučaju da kupac zatraži montažu proizvoda tražimo sljedeće podatke: ime, prezime, adresu montaže, kontakt podatke (telefon i/ili e-mail). Prilikom montaže  moguće da će se obaviti i fotografiranje montiranog proizvoda u Vašem prostoru temeljem našeg legitimnog interesa radi dokazivanja izvršene usluge, ali i pokazivanja istih drugim potencijalnim kupcima (bez navođenja Vaših osobnih podataka). Podatke čuvamo 5 godina od izvršene usluge montaže dok fotografije trajno u svrhu arhiviranja.

U nekim slučajevima vaše podatke dajemo i vanjskim montažerima s kojima imamo sklopljene ugovore, a radi montaže na Vaš zahtjev.

NAGRADNA IGRA / NAGRADNI NATJEČAJ

ARMAL može povremeno organizirati i nagradne igre i nagradne natječaje u kojem slučaju ćemo prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri odnosno natječaju. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje bit će određeni Pravilima te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će se u svrhu provođenja nagradne igre odnosno natječaja te brisati u roku od 5 godina nakon završetka iste.

WEB STRANICE, KOLAČIĆI (COOKIES)

Od posjetitelja web stranica ARMAL-a www.armal.hr i www.uredidom.hr ARMAL može dobivati osobne podatke koji se upotrebljavaju u svrhe u koje su pruženi u skladu s informacijama navedenima u trenutku prikupljanja (ili očitom svrhom koja se može izvesti iz konteksta prikupljanja). Korisnici imaju kontrolu nad osobnim podacima koje unose u web obrasce, a izuzetak može biti automatska obrada zbog kolačića na web stranici kako je objašnjeno niže.

Na internetskim stranicama pruža Vam se mogućnost da se prijavite na Newslettere, da nam se obratite putem kontakt obrasca ili da izvršite kupnju u našoj internetskoj trgovini. U svakom tom slučaju Vi dajete podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svrhe svakog pojedinog slučaja, a pravna osnova za obradu tih osobnih podataka je legitimni interes ili privola ako se od ispitanika traži davanje privole.

ARMAL automatski prikuplja i podatke s računala svakog posjetitelja internetskih stranica www.armal.hr i www.uredidom.hr.  Podaci s računala mogu uključivati IP adresu, datum i vrijeme posjeta internetske stranice, podatke o hardveru, softveru i internetskom pretraživaču koji posjetitelj koristi za pristup internetu, podatke o tome koji operativni sustav ima računalo posjetitelja stranice, te verziju aplikacije i jezične postavke. Prikupljat će se i podaci o klikovima na internetskim stranicama  putem ugrađenog koda servisa Google Analitics. 

Politike privatnosti ARMAL-a ne pokrivaju načine postupanja s informacijama drugih društava i organizacija koje su povezane u nekim slučajevima sa stranicama ARMAL-a, a koje mogu upotrebljavati kolačiće, pikselne oznake i druge tehnologije te Vas upućujemo da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima poslovanja. Korištenjem društvenih mreža npr. Facebook, Instagram i dr. prihvaćate pravila tih platformi, između ostalih i pravila vezana uz obradu osobnih podataka te ARMAL upućuje da se upoznate s istima.

Uporaba kolačića

Zbog pružanja boljeg korisničkog iskustva, mjerenja prometa i odabira posjetitelja te prikazivanja prilagođenih oglasa, ova stranica koristi „kolačiće“. Postavke prihvata kolačića možete podesiti u vašem internet pregledniku.

Što je „kolačić“?

Kolačić je mala datoteka koju internetska stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Stranica pomoću kolačića pamti akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Iako većina internetskih preglednika dopušta upotrebu kolačića korisnik ih u svakom trenu može obrisati ili postaviti u internet pregledniku automatsku zabranu njihove pohrane.

Svaki put kad korisnik otvori određenu internetsku stranicu internetski poslužitelj može pročitati vrijednosti koje je ranije spremio u kolačićima. Kolačići se najčešće koriste zbog identifikacije posjetitelja, pamćenja specifičnih preferencija korisnika, pomoći pri unosu informacija koje su unesene prilikom prethodnih posjeta, sakupljanja podataka za analize i marketinške kampanje.

Vrste „kolačića“

Postoji više klasifikacija i vrsta kolačića.

Kolačići mogu biti nužni (pomoć osnovnim tehničkim značajkama internetskog mjesta), analitički (koriste se za analizu uporabe stranica) i marketinški (koriste se za praćenje interesa korisnika).

Privremeni kolačići (eng. session cookies) se privremeno pohranjuju na računalu te se brišu automatski nakon zatvaranja internetskog preglednika. Internetska stranica privremenim kolačićima dobiva privremene podatke kao što su komentari ili stanje košarice za kupnju. Ovi se kolačići sakupljaju samo na internetskoj trgovini www.uredidom.hr.

Trajni kolačići (eng. persistent cookies) ostaju spremljeni na korisnikovom računalu na određeno vrijeme. Pomoću njih se pohranjuju podaci kao što su ime za prijavu i lozinka kako se posjetitelj ne bi morao prijavljivati prilikom svakog posjeta stranici. Ovi se kolačići sakupljaju samo na internetskoj trgovini www.uredidom.hr. 

„Kolačiće prve strane” postavlja poslužitelj domene, dok „kolačiće treće strane” postavlja vanjska domena (npr. Facebook i Google Analytics). Podaci koje se prikupljaju kodovima Google Analitics i Facebook Pixel čuvaju se najviše 180 dana. 

Posjetitelj stranice sam može odlučiti koje će kolačiće prihvatiti u postavkama svog internetskog preglednika. No, ako odaberete da nećete prihvatiti neke od kolačića, nećete moći koristiti sve funkcije. 

Mjerenje posjećenosti

ARMAL koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na sljedećoj poveznici: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

 

Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike.

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

 

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.armal.hr i www.uredidom.hr, te također u uredima ljudskih potencijala i na prodajnim mjestima ARMAL-a.

 

Izjava o privatnosti sastavni je dio Uvjeta korištenja internet trgovine Uredi Dom.

Datum posljednje izmjene: 01.01.2023.


Ove internetske stranice na Vaš uređaj pohranjuju kolačiće (eng. cookies) i nastavkom korištenja potvrđujete da ste suglasni s njihovom pohranom. Kolačići služe tome da internet trgovina Uredi Dom poboljša svoju uslugu i sadržaje, te ponudu prilagodi potrebama posjetitelja. Više o tome kako se koriste kolačići pročitajte u Politika privatnosti.

Ove internetske stranice na Vaš uređaj pohranjuju kolačiće (eng. cookies) i nastavkom korištenja potvrđujete da ste suglasni s njihovom pohranom. Kolačići služe tome da internet trgovina Slavine.hr poboljša svoju uslugu i sadržaje, te ponudu prilagodi potrebama posjetitelja. Više o tome kako se koriste kolačići pročitajte u Izjava o privatnosti.

Prihvati